Disclaimer

Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van websites van de Stichting Neurofibromatose gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. De Stichting Neurofibromatose behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

De Stichting Neurofibromatose is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De Stichting Neurofibromatose streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De Stichting Neurofibromatose kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en/of volledig is.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw behandelend arts. De Stichting Neurofibromatose aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

 

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De Stichting Neurofibromatose is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct en/of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar websites van de Nederlandse Hartstichting

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van de Nederlandse Hartstichting, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat de Stichting Neurofibromatose de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van de Stichting Neurofibromatose mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar de Stichting Neurofibromatose maken, maar mag geen inhoud kopiĆ«ren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van de Stichting Neurofibromatose gebruiken (tenzij de Stichting Neurofibromatose daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over de Stichting Neurofibromatose en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt de Stichting Neurofibromatose met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze Privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

De Stichting Neurofibromatose spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De Stichting Neurofibromatose aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de Stichting Neurofibromatose beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Stichting Neurofibromatose deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De websites van de Stichting Neurofibromatose zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op hartstichting.nl. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij het cookie herkent een website u automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vindt u op microsoft.com.